Oma metsikus õrnuses Emapuu Remmelgas Pajupuu Emapaju Emapjupuu

Emapuu dokumendid

Remmelga ekspertiisid / raieluba / katastriüksus

Tõendid haabersti linnaosas katastriüksusel 78406:603:1750 kasvanud hõberemmelga kohta. Ekspertiisidest on näha puu rinnadiameeter ning selle varal nähtub, et raieluba selle puu raiumiseks ei ole kunagi väljastatud.

Raieluba 27279, mida Nordecon AS, Tallinna Keskonnaamet ja teised istantsid on kasutanud oma väidetes, et katastriüksusel 78406:603:1750 kasvava hõberemmelga langetamiseks on luba olemas. Tegelikkuses aga luba hõberemmelga raiumiseks selle loaga ei ole antud. Tõendit vaadelda koos puu kohta tehtud ekspertiisidega, kus on puu üksikasjalikult kirjeldatud 2015, 2016 ja 2017 aastail.

Katastriüksuste korrastamise korraldus, millest nähtub, et milline on Maaameti katastriüksuste kaardil katastriüksuse tunnus. Võimaldab tuvastada, millist katastriüksust on raieloa nr 27279 peal silmas peetud.

Ehitusobjekt lõppes enne remmelgat

Väljavõtted kaartidest, millest nähtub ala valdaja või siis ehitusobjekti lõppemine. Kaardilt on näha, et hõberemmelgas jääb PPA 16.06.2017 ettekirjutuses 6539-1 viidatud ehitusobjektilt hoopis välja.

Haabersti ristmiku ehitusleping, millele on viidatud PPA 16.06.2017 ettekirjutuses 6539-1, kus väidetakse, et selle lepingu alusel on Nordecon valdaja. Lepingust aga näha, et tegelikult lõppeb ehitusobjekt ennem ära ja hõberemmelgas jääb alast välja.

Seletuskiri kinnitab ehitusprojekti tegelikku ulatust ning asjaolu, et Paldiski maanteega seonduv ehitusobjekt oli mööda Paldiski maanteed 1,05km ulatuses, mis algas Mõisa tn ristmikust ja lõppes 150m peale Õismäe tee ristmiku. Tõendite hulka lisatud kaartidelt nähtub, et hõberemmelgas jäi alast välja.

Remmelga ümbrus / lindude pesitsemine

Pildid tõendavad, et looduskaitsjad ei tunginud alale vaid asusid hõberemmelgat hoidma alates 25.05.2017 alal, mis on avalik linnaruum ega olnud piiratud ühelgi moel.

Pildid tõendavad, et hõberemmelgas, selle ümbrus oli lindude pesitsuspaik ning ka sellest tulenevalt oleks isegi raieloa olemasolu korral olnud ikkagi puu raie ebaseaduslik. Toonitan üle, et raieluba selle puu raiumiseks ei ole kunagi antud.

Riigikogu keskkonnakomisjon

Riigikogu Keskkonnakomisjoni ametlik kiri Tallinna Linnavalitsusele, millest tõendub, et arutelu puu saatuse üle ei olnud 16.06.2017 seisuga lõppenud, vaid kestis ning kõik osapooled jõudsid Riigikogu Keskkonnakomisjonis 22.06.2017 otsusele, et Pajupuud ei raiuta vaid luuakse asjatundjate komisjon, kes kas leiab lahenduse kuidas puu säilitada või siis nihutatakse ta teise kohta.

Pajupuu toetajad